top of page
facebook_untitled.jpg

 นางสาวกฤติยา พลหาญ 

  (ครูกิ๊ก)  

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

สพม. 27

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูชำนาญการ


- Teaching Innovation -

ใช้สื่อนวัตกรรมที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน

- Information Technology Skills -
สไลด์2.PNG

หมั่นศึกษา และพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยการแบ่งปันความรู้ด้าน ICT

พัฒนาสื่อ นวัตกรรม จัดอบรม IoT
ปีการศึกษา 2562
สื่อครูกิ๊ก.PNG
ภาพกิจกรรมการเรียน ICT
อบรม กศน._๑๘๐๓๑๙_0004

อบรม กศน._๑๘๐๓๑๙_0004

28162055_10156360387990312_4306931469008

28162055_10156360387990312_4306931469008

28238724_10156360384705312_7426849220268

28238724_10156360384705312_7426849220268

28234778_10156360387915312_8979987211734

28234778_10156360387915312_8979987211734

28161833_10156360387795312_9031304486433

28161833_10156360387795312_9031304486433

28234769_10156351398335312_1711313191989

28234769_10156351398335312_1711313191989

21316514_10155857184665312_2182125722288

21316514_10155857184665312_2182125722288

21368576_10155857184655312_7020777438361

21368576_10155857184655312_7020777438361

21457509_10155857184660312_7484039172210

21457509_10155857184660312_7484039172210

อบรม กศน._๑๘๐๓๑๙_0007

อบรม กศน._๑๘๐๓๑๙_0007

อบรม กศน._๑๘๐๓๑๙_0005

อบรม กศน._๑๘๐๓๑๙_0005

28161732_10156351398250312_3994667351460

28161732_10156351398250312_3994667351460

28234821_10156351398300312_1659459976809

28234821_10156351398300312_1659459976809

การมีวินัย และคุณธรรมจริยธรรม
ปีการศึกษา 2562

สรุปการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู

ประจำปีการศึกษา 2562

รายวิชาที่สอน  รวม 21 คาบ

คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 2   ชั้น ม.2     

คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 3   ชั้น ม.6   

ชุมนุม  คอมพิวเตอร์กราฟิกและหุ่นยนต์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือและเนตรนารี

โฮมรูมที่ปรึกษานักเรียน ชั้น ม.3/10

งานพิเศษ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ

เลขานุการโครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program)  

งานสื่อสารสนเทศ  ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ผู้ดูแลเว็บไซต์และเพจ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

งานสารสนเทศ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผู้ดูแลระบบประมวลผล งานศิลปหัตถกรรมฯโซน3

การเป็นวิทยากรและพัฒนาตนเอง
ปีการศึกษา 2562
PLC / เข้าอบรม / นำเสนอผลงาน
ปีการศึกษา 2562
รางวัลและผลงานดีเด่น
สไลด์1.PNG
ออกแบบสื่อ แผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน
53648519_2131121187198645_60450387668573
53642159_2131121080531989_79200472328778
53217003_2131167470527350_86806628727301
46506331_2065398967104201_34792360416452
46709201_2065398937104204_36610084635903